Ashanti

9 tekstów – auto­rem jest Ashan­ti.

W twoim wnętrzu znaj­du­je się niewyczer­pa­na skar­bni­ca. Szu­kaj w niej te­go, cze­go łak­nie serce. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 1 grudnia 2015, 20:16

Mam aler­gie na Two­ja nieobec­ność. Mój pry­wat­ny lek bez recepty. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 listopada 2015, 22:03

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 22 listopada 2015, 01:35

Czarna dziura

Bieg­ne! Mam siłe. Siłe która cza­sami tra­ci na swo­jej war­tości i bled­nie. Wciąż bieg­ne. Po­tykam się. Pra­wie upa­dam na ziemie ale os­tatkiem sił pod­pieram się nadzieją. Znów bieg­ne. Może kiedyś się zatrzymam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 27 marca 2015, 19:02

Roz­pa­lasz mo­je ciało z prędkością światła... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 stycznia 2013, 14:46

Nie jes­tem wzo­rem do naśla­dowa­nia, jak każdy człowiek mam się z cze­go wyspowiadać...... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 grudnia 2011, 14:32

Nie mogę...

Odejść nie mogę bez żad­nych słów
Os­tatni raz dot­knąć Twych ust
Choć wiem że nap­rawdę spra­wi to ból
Nie mogę się cofnąć nie mogę spaść w dół 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 grudnia 2011, 21:43

Bez opamiętania

Niczym kwiat który do życia pot­rze­buje wody
Jak podróżnik które­go zachwy­cają przygody
Pra­wie jak deszcz który darzy nas chwilą otuchy
Zu­pełnie jak wiatr i je­go sil­ne podmuchy
Tak Ciebie pot­rze­buję przy­jacielu by kochać
By już nig­dy w sa­mot­ności nie szlochać
Aby zro­zumieć za­sady pros­te­go działania
Jeżeli da­jesz coś od siebie nig­dy nie jes­teś sama
Jak małe dziec­ko które śpiąc pot­ra­fi tyl­ko śnić
Tak bez opa­mięta­nia pot­rze­buję Ciebie by żyć!!! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 grudnia 2011, 20:04

Tak musiało być...

Niena­widzę Cię z każde­go powodu
Od­dycham z ulgą i idę do przodu
Nic nie zmieni te­go co kiedyś bolało
Tak mu­siało być więc dob­rze się stało 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 listopada 2011, 17:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ashanti

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 grudnia 2015, 03:17krysta sko­men­to­wał tek­st W twoim wnętrzu znaj­du­je [...]

1 grudnia 2015, 20:16Ashanti do­dał no­wy tek­st W twoim wnętrzu znaj­du­je [...]

23 listopada 2015, 22:14tomek43i sko­men­to­wał tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

23 listopada 2015, 22:13CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

23 listopada 2015, 22:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

23 listopada 2015, 22:03Ashanti do­dał no­wy tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

27 marca 2015, 19:02Ashanti do­dał no­wy tek­st Czarna dziura