Ashanti, opowiadania

1 tekst (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Ashan­ti.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 22 listopada 2015, 01:35
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ashanti

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 grudnia 2015, 03:17krysta sko­men­to­wał tek­st W twoim wnętrzu znaj­du­je [...]

1 grudnia 2015, 20:16Ashanti do­dał no­wy tek­st W twoim wnętrzu znaj­du­je [...]

23 listopada 2015, 22:14tomek43i sko­men­to­wał tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

23 listopada 2015, 22:13CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

23 listopada 2015, 22:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

23 listopada 2015, 22:03Ashanti do­dał no­wy tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

27 marca 2015, 19:02Ashanti do­dał no­wy tek­st Czarna dziura